Privatlivspolitik

Privatlivspolitik.I forbindelse med den nye persondataforordning (GDPR) har jeg udarbejdet nedenstående skriv om hvad der gælder som klient her hos mig i Psykoterapi - Holstebro.


Etik og beskyttelse af privatlivet, er et vigtigt fundament i en psykoterapeutisk praksis som denne. Det er vigtigt at klienter, som henvender sig her kan gøre det på et oplyst grundlag, og at man kan føle sig tryg ved at ens personfølsomme oplysninger behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt.Etik:

Jeg er psykoterapeut MPF, hvilket betyder at jeg er forpligtet til at overholde Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt. Det medfører blandt andet, at man kan klage til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg, hvis man som klient oplever overskridelse af etikreglerne. Du kan læse mere om etikreglerne her: https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/Tavshedspligt:

En af de vigtigste regler for de fleste klienter, der henvender sig, er at man som psykoterapeut har fuld tavshedspligt og ikke må dele nogen former for private oplysninger, som terapeuten via arbejdet bliver bekendt med, med andre end klienten selv.


Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som f.eks. at jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel og udvikling, formoder at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, eller at jeg skal handle professionelt hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.


Tavshedspligten betyder også, at man som ægtefælle/partner til en person i terapi ikke kan få oplysninger om hvad der foregår i samtalerne, med mindre partneren selv ønsker at fortæller om det. Man kan ej heller få oplysninger om andre personer som går i terapi, som f.eks. et barn over 18 eller en ekspartner (heller ikke selvom man selv betaler for deres terapi). For børn under 18 år gælder det, at forældrene i princippet og som regel har ret til at få oplysninger om behandlingen jf. sundhedsloven. I praksis laves der dog samarbejdsaftaler om hvordan formidlingen til forældrene foregår bedst muligt. Det foregår oftest ved familiesamtaler, da det også for børn og unge kan være en væsentlig faktor for at kunne arbejde terapeutisk, at man kan tale frit uden fare for at det man fortæller terapeuten, bliver videregivet udenfor ens kontrol eller vidende.


Jeg har tit henvendelser fra folk, der kender en eller flere, som har gået her og har anbefalet mig. Nogle gange har jeg hele vennekredse i terapi, og det siger sig selv, at jeg ikke kan dele oplysninger på kryds og tværs, men må holde min tavshedspligt skarp.


Nogle gange får jeg henvendelser fra folk, der er venner eller familie til vedkommende der går i terapi hos mig - fordi de bekymrer sig om personen. Jeg kan ikke udtale mig til andre personer, om de klienter der går i terapi her, jeg kan ikke engang fortælle hvorvidt en person kommer til samtaler her eller ej.Journalføring:

For at kunne give dig den bedst mulige hjælp/behandling, laver jeg fra gang til gang et journalnotat. Oplysningerne føres udelukkende som interne arbejdspapirer. Der videregives aldrig noget til 3. mand med mindre du selv ønsker det og har givet samtykke til dette.  Som privatpraktiserende psykoterapeut lægger jeg vægt på netop dette, fordi det har en stor betydning for praksis, at man kan henvende sig her og gå i samtaleterapi uden at samtalernes indhold refereres videre til hverken menigmand, kommunale instanser, forsikringsselskaber eller lignende.


Jeg journalfører i et krypteret og sikkerhedsmæssigt forsvarligt system. Jeg har valgt at slette alle journalnotater så snart du afslutter dit forløb hos mig. Det vil altså sige, at journalerne kun er tilgængelige i den tid du går i terapi her.E-mails:

Når jeg modtager e-mails fra klienter, lader jeg dem ikke ligge i min mailboks, men sletter dem samme dag og overfører de personfølsomme oplysninger til mit journalsystem.Udtalelser:

Det sker kun i yderst sjældne tilfælde, at jeg laver et skriftligt dokument i forbindelse med at individuelle klienter selv beder om en udtalelse f.eks. i forbindelse med en kommunal- eller forsikringsmæssig sag. I sådanne tilfælde, faktureres dette til en pris af kr. 800,-  som betales af  klienten selv eller af den efterspørgende instans. Udtalelsen kan kun efterspørges af klienten, sålænge vedkommende er i terapi hos mig, idet hele journalføringen slettes, så snart vedkommende afsluttes her. Såfremt en kommunal instans eller et forsikringsselskab henvender sig til mig for en udtalelse, kan de kun få det i samtykke med klienten og efter klientens gennemlæsning inden afsendelse.


Hvad angår retslige sager vedrørende klienter, udtaler jeg mig af princip ikke og vil til enhver tid henholde mig til min tavshedspligt, når det kommer til f.eks. samværssager eller skilsmissesager, hvor en af parterne måtte ønske en udtalelse fra mig som psykoterapeut på baggrund af tidligere parterapi eller individuel terapi. Af naturlige grunde kan man ikke få sådan en udtalelse, da jeg må sikre hensynet til beskyttelse af den enkelte klient, som skal kunne arbejde med sig selv i terapien i et trygt rum, uden at dette på nogen måde og på noget tidspunkt skal kunne misbruges. Man kan ganske enkelt ikke hjælpe folk med psykoterapi eller parterapi, hvis det der siges i sessionerne kan blive brugt imod vedkommende i andre sammenhænge.


De eneste undtagelser fra dette, er dem, som ifølge loven, groft sagt omhandler børn og unge, samt mennesker der vurderes farlige for sig selv eller andre.Supervision:

Som psykoterapeut MPF går man i supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos kolleger - også i forhold til specifikke sager der udfordre. I sådanne sammenhænge bruges der ikke aktuelle navne og personfølsomme data, der kan føre tilbage til den enkelte. Der er tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter der tales om og om indholdet af hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp.Fakturering:

Når du har betalt for en terapi generes der en faktura, som kun er angivet med navn, adresse, ydelse og dato for terapien. Fakturaen kan sendes til dig på e-mail ved forespørgsel. Den sendes ikke automatisk, da de færreste ønsker den. Fakturaen forefindes i mit datasikrede regnskabssystem, så du altid har mulighed for at få udskrevet/tilsendt din faktura efterfølgende, hvis dette ønskes.


Til mit regnskabsprogram indhentes navn, adresse, e-mail og telefonnummer, hvilket kun bruges i forbindelse med fakturering og hvis du ønsker fakturaen tilsendt pr. mail. Dit telefonnummer vil kun blive benyttet i tilfælde af aflysning eller sygdom fra min side, enten via en opringning eller pr. SMS.


Navn, adresse, e-mail og telefonnummer vil ikke blive slettet, men bibeholdes i mit regnskabsprogram, af hensyn til det revisionsmæssige. Der foreligger en databehandler aftale med regnskabsudbyderen Dinero, der sikre at dine data behandles og gemmes forsvarligt.


Hvis en anden person / forældre / partner / tidligere partner / virksomhed / forening / kommune eller anden institution betaler for terapien, ændrer det ikke på, at der i min klinik er fuldstændig tavshedspligt. Den eneste undtagelse er, hvis der er tale om et mindreårigt barn, hvor der træffes særlige aftaler med forældre og barn, om hvordan vi kan kommunikere om hvad der foregår i terapien.Dataansvarlig:

Den dataansvarlige for virksomheden PSYKOTERAPI-HOLSTEBRO


Tina Mølsted Mogensen

Lilleåvej 57, Råsted

7500 Holstebro


Tlf. +45 96100500

E-mail.: tina@psykoterapi-holstebro.dk

CVR nr. 29 45 78 24Databehandleraftaler:

Jeg har databehandleraftaler med nedenstående virksomheder:


Regnskabsprogrammet "DINERO"

Server for hjemmesiden "ONE"Persondataloven:

Der gøres opmærksom på, at du som klient har rettigheder jf. Persondataloven lov nr. 429 af 31 maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt jf. § 31, indsigelse jf. §35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende jf. §37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin samtykkeerklæring/tilladelse tilbage jf. §38.